Cookiebeleid

 

 

 

 

 

Algemeen

AM Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AM Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Body Evolution zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

AM Coaching

Kapelstraat 23 bus 12

3590 Diepenbeek

alexander@amcoaching.be

0486/749458

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door AM Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AM Coaching (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • de verwerking van de boekhouding.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AM Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. AM Coaching verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens AM Coaching van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

AM Coaching kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 maart 2018.

Cookie policy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt en bepaalde informatie over het gebruik van de site opslaan. Cookies zijn nuttig omdat websites er apparaten van gebruikers mee kunnen herkennen. Ze worden dan bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die ze herkent. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Typen informatie die wij verzamelen en redenen voor verzameling

Cookies helpen ons beter inzicht te krijgen in uw gebruik van onze site, zodat wij onder meer onze websitebezoekers een optimale ervaring kunnen bieden. Hier volgen enkele voorbeelden van de soorten gegevens die we verzamelen via cookies:

 • Het aantal gebruikers dat onze site bezoekt, de frequentie waarmee de site is bekeken, de bekeken pagina’s, de kliks op de site en de totale duur van het bezoek aan de site;
 • De naam van de website die is bezocht voorafgaand aan onze site;
 • Of u onze site voor de eerste keer bezoekt of niet;
 • Het gebruikte type browser en uw IP-adres, zodat we u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek.

We verzamelen niet uw naam of e-mailadres via cookies.

Daarnaast kunnen wij met cookies het volgende doen:

 • Uw bezoek afstemmen op uw wensen: we kunnen informatie over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze site te verbeteren.
 • Klanttrends analyseren: Wij verzamelen informatie over bezoeken aan onze site en analyseren ze als geheel in geaggregeerde vorm. Dit type onderzoek is gericht op het signaleren van trends bij bezoekers aan onze site en niet op het analyseren van de gegevens van een specifieke bezoeker.

Typen cookies die wij gebruiken

Cookies van derden

Sommige derden en gelieerde bedrijven kunnen cookies op uw computer plaatsen en lezen. Met deze cookies kunnen onderdelen of functies van derden op of via de site worden aangeboden. De partijen die deze cookies van derden instellen, kunnen uw apparaat herkennen wanneer hierop onze site wordt bezocht en ook wanneer bepaalde andere websites worden bezocht.

De typen cookies van derden die wij op de site gebruiken, zijn:

 • Analysecookies: Met deze cookies kunnen wij of onze externe analyseproviders statistieken verzamelen (samengevoegd en anoniem) over het gebruik van de site door u en andere bezoekers. Met deze informatie kunnen wij beschikbare functies verbeteren.

Om deze verschillende soorten cookies te weigeren, volgt u de instructies hieronder in de sectie ‘Cookiebeheer’.

Duur van de opslag van cookies op uw apparaat

Permanente cookies

Onze analysecookies en cookies van derden zijn permanente cookies. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in het surfgedrag van bezoekers over een langere periode. Ze kunnen 24 uur, een week of zelfs enkele jaren op uw computer blijven staan, afhankelijk van hun functie. Dit betekent dat deze cookies overleven nadat uw browser is gesloten en kunnen worden gebruikt door onze site om uw computer te herkennen wanneer u uw browser later opnieuw opent.

Cookiebeheer

U kunt beslissen of u cookies accepteert of weigert. Als u cookies wilt weigeren, volgt u de onderstaande instructies:

Alle cookies

U kunt de voorkeur om alle soorten cookies te ontvangen via uw webbrowser beheren. Aangezien de manier waarop u cookies kunt activeren of uitschakelen per webbrowser varieert, moet u het Help-menu van uw webbrowser raadplegen voor meer informatie over cookievoorkeuren. U kunt uw browser ook op elk gewenst moment configureren om op de hoogte te worden gesteld van de ontvangst van een cookie, zodat u kunt beslissen of u het wel of niet wilt accepteren. Cookies lezen in geen geval de gegevens van uw harde schijf en u kunt ze op ieder moment verwijderen van uw computer. Op dit moment is het technisch onmogelijk om uw instellingen te synchroniseren tussen uw browser en uw apparaten (uw computer of uw smartphone). U moet deze instellingen opgeven in alle browsers en op alle apparaten die u momenteel gebruikt en elke keer dat u een nieuwe browser of een nieuw apparaat gebruikt. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt of deactiveert, dit voor alle cookies geldt.

Analysecookies

Om analysecookies uit te schakelen die door onze externe analysepartners worden beheerd, gebruikt u de hierboven beschreven mechanismen voor het uitschakelen van de browser of gebruikt u de door onze analyseproviders gehanteerde afmeldmechanismen voor analyse: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

WhatsApp

Meer info aanvragen

Vraag vrijblijvend extra info aan ivm personal training. We werken graag een aanbod op maat uit naar jouw behoeften.

Ik ga akkoord met het privacybeleid

Contacteer ons

Ik ga akkoord met het privacybeleid

Boek een intake

Maak een afspraak door het onderstaande formulier in te vullen.